Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN


 1. Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998.

1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.


 1. Foreningens formål 

2.1 Foreningens formål er at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og ved lodtrækning fordele indkøbt kunst blandt medlemmerne.

2.2 Foreningen skal en gang årligt udgive ”årets kunst” til fordeling blandt lodtrækningsberettigede medlemmer.


 1. Medlemskab 

3.1 Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og er ansat ved Ældre- og Handicapforvaltningen.

3.2 Medlemskab kan bevares under orlov.

3.3 Medlemskab kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

3.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet har udvist adfærd i strid med foreningens vedtægter. Beslutning om eksklusion er gyldigt, såfremt et flertal i bestyrelsen stemmer for eksklusion.

3.5 Ved ophør af en persons medlemskab til foreningen har den pågældende ikke ret til tilbagebetaling af et allerede forfaldent kontingent efter pkt. 4.2.

3.6 Ophør af medlemskab i foreningen kræver uden undtagelse altid en skriftlig udmeldelse.

3.7 Ved overgang til efterløn eller pension kan medlemskab bevares året ud. Efterlønnere og pensionister skal ved egen drift indbetale kontingent til foreningen som øvrige medlemmer jf. §4 stk. 2. Undladelse eller for sen indbetaling betyder automatisk udmeldelse.

3.8 Efterlønnere og pensionister som er medlem af kunstforeningen, kan på lige fod med andre medlemmer vælges til bestyrelsen. Der må dog max. være 2 efterlønnere eller pensionister i bestyrelsen.

3.9 Ved fratrædelse kan medlemskab bevares resten af året ved indbetaling af kontingent for resten af året senest den 1. oktober.


 1. Kontingent 

4.1 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse på den årlige generalforsamling.

4.2 Kontingentet forfalder til betaling to gange årligt pr. 1. januar og 1. juli.

4.3 For medlemmer på orlov indbetales kontingentet jf. § 4 stk. 2.


 1. Regnskab 

5.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

5.2 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


 1. Generalforsamling 

6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år inden den 1. april i kalenderåret efter det pågældende indkomstår.

6.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

6.3 Forslag der ønskes på dagsordenen skal være foreningens bestyrelsesformand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6.4 Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

6.6 Alle medlemmer, der har betalt fuld kontingent for det pågældende år, er stemmeberettigede med en stemme.

6.7 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Opnås stemmelighed, er forslaget forkastet.


 1. Ekstraordinær generalforsamling 

7.1 Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.


 1. Vedtægtsændringer 

8.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

8.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

8.3 Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.


 1. Bestyrelsen 

9.1 Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

9.2 Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig ved formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

9.3 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter vedtægternes pkt. 9.4. Medlemmer på orlov kan ikke vælges ind i bestyrelsen. Dog kan efterlønnere og pensionister jf. §3 stk.8 vælges til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

9.4 I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

9.5 Pladsfordelingen mellem de 2 bestyrelsessuppleanter afgøres efter stemmefordelingen. Genvælges en suppleant, er vedkommende 1. suppleant. Ved begges genvalg fastholdes pladsfordelingen.

9.6 Hvis et bestyrelsesmedlem udgår af bestyrelsen indtræder 1. suppleant. Den indtrådte suppleant er altid på valg ved først kommende generalforsamling.

9.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I forbindelse med indkøb af kunst er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

9.9 Bestyrelsen er ikke ansvarlig og hæfter ikke personligt ved tab af kunstværker eller andre genstande som følge af brand, tyveri eller lign. Foreningen dækker sådanne tab.

9.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 1. Tegningsregel 

10.1 Foreningen kan alene tegnes af formand og kasserer.

10.2 I forbindelse med indkøb af årets kunst, kan foreningen alene indgå kontrakt med årets kunstner ved underskrift af både foreningens bestyrelsesformand og kasserer.


 1. Medlemsfordele 

11.1 Bestyrelsen indkøber hvert år et antal kunstværker, som fordeles blandt medlemmerne ved lodtrækning på den årlige generalforsamling, således at valgrækkefølgen blandt de udtrukne medlemmer følger i den rækkefølge, som medlemmerne er udtrukket i.

11.2 Der kan ikke vindes mere end 1 gevinst pr. år.

11.3 For medlemmer der er udtrukket, og som ikke er til stede på generalforsamlingen og ikke har afleveret prioriteringsliste, udloddes kunstværket på generalforsamlingen efter den ordinære udlodning. Bestyrelsen orienterer det pågældende medlem om gevinsten.

11.4 Medlemmer der i et år ikke opnår gevinst, opsparer det pågældende års lod til fremtidige lodtrækninger til gevinst er opnået. Medlemmer der har opsamlet 10 lodder udtrækkes forlods ved den årlige udlodning. Hvis mere end et medlem har opsamlet 10 lodder foretages lodtrækning om gevinstrækkefølgen.

11.5 Kunstværket som medlemmet er udtrukket til, overtages som beset på generalforsamlingen. Afhentning af kunstværket skal ske senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Afhentes kunstværket ikke inden fristens udløb, tilfalder det kunstforeningen. Kunstværket kan med fuldmagt udleveres til anden person.

11.6 Hvert medlem der har betalt fuldt kontingent i foregående år, har krav på årets kunst, som skal afhentes inden 2 måneder efter foreningens åbent hus arrangement. Bestyrelsen indkalder til åbent hus, som altid afholdes inden årets generalforsamling.

11.7 Hvis et medlem tilmelder sig et arrangement med udgifter for foreningen, er tilmeldingen bindende og ved udeblivelse er medlemmet forpligtet til at betale foreningens fulde udgift for den/de tilmeldte.


 1. Opløsning af foreningen 

12.1 Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelse følger reglerne i § 7.

12.2 Opløsning af foreningen kan kun ske hvis to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

12.3 Eventuel formue tildeles ved foreningens ophør de på ophørstidspunktet aktive medlemmer ved ligelig fordeling.

Således vedtaget den 29.02. 2016